KIỂM TRA TÌNH TRẠNG BẢO HÀNH

Chỉ dành cho khách hàng đã đăng ký

Số sê-ri và mã xác minh ở đâu
Số sê-ri *

Lưu Ý:

Bảo hành có giới hạn sẽ kéo dài mười hai (12) tháng kể từ ngày đăng ký sản phẩm. Nếu đăng ký bảo hành trực tuyến không được hoàn thành, ngày sản xuất như được ghi bởi ible sẽ được coi là bắt đầu Thời hạn bảo hành. Liên hệ với nhà phân phối địa phương để biết bất kỳ vấn đề về Thời gian bảo hành.