GARANCIJE NA PROIZVOD

Serijski broj
Datum proizvodnje
Datum registracije
Status garancije

Podsetnik:

Ograničena garancija traje dvanaest (12) meseci od datuma registracije proizvoda.
Ako registracija putem garancije na mreži nije završena, datum proizvodnje koji je zabeležio ible smatraće se početkom Garantnog perioda.
Za bilo kakva pitanja u vezi sa Garantnim rokom kontaktirajte lokalnog distributera.